Eižena Āriņa Balva Datorikā 2018

Konkursa nolikums


 1. Konkursa nosaukums

1.1. Profesora Eižena Āriņa vārdā nosauktais apbalvojums “Eižena Āriņa balva datorikā”, kas ir viens no augstākajiem apbalvojumiem informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) nozarē Latvijā.

 1. Konkursa organizētāji

2.1. Latvijas Zinātņu akadēmija, AS “Exigen Services Latvia” un nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonds” (turpmāk tekstā – organizatori).

 1. Konkursa mērķis

3.1. Apzināt, novērtēt un izcelt spilgtākos Latvijas IT nozares teorētiķu un praktiķu sasniegumus datorikas zinātnes attīstībā un praktiskajā pielietojumā.

 1. Konkursa apraksts

4.1. Konkurss tiek izsludināts, un balva tiek pasniegta vienu reizi gadā.

4.2. Balva tiek pasniegta divās kategorijās par Latvijai nozīmīgu:

 • teorētisku ieguldījumu datorzinātnes attīstībā (Balva tiek pasniegta datorzinātnes speciālistam, kurš ar savu darbu ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu informācijas tehnoloģiju nozares attīstībā Latvijā.)
 • praktisku ieguldījumu datorikā (Balva tiek pasniegta informācijas tehnoloģiju projektu autoram vai autoriem, kuri izstrādājuši un veiksmīgi ieviesuši jaunus, praktiskus IT risinājumus nozīmīgai sabiedrības daļai aktuāliem jautājumiem.)

4.3. Konkursa organizētāji patur tiesības lemt par katru gadu pasniedzamo balvu skaitu atkarībā no saņemto pieteikumu skaita un pretendentu sasniegumiem.

 1. Konkursa dalībnieki

5.1. Konkursā var tikt pieteikta un uz Eižena Āriņa balvu var pretendēt jebkura fiziska persona, kura atbilst konkursa nolikumam un par kuru tiek saņemta visa nolikuma 7.3. punktā minētā informācija.

5.2. Balva vienam cilvēkam var tikt piešķirta tikai reizi mūžā.

 1. Vērtēšanas kritēriji

6.1. Pretendentus uz balvu par teorētisku ieguldījumu datorzinātnes attīstībā izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

 • sasniegumu nozīme datorzinātnes attīstībā;
 • sasniegumu radītais ieguvums plašākai sabiedrībai;
 • datorikas teorijā un/vai praksē īstenotās inovācijas;
 • sasniegumu nozīme IT nozares ilgtspējīgā attīstībā.

6.2. Pretendentus uz balvu par praktisku ieguldījumu datorikā izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

 • sasniegumu nozīme datorzinātnes praktiskajā pielietojumā;
 • izstrādātā un ieviestā IT risinājuma nozīmīgums plašākai sabiedrībai;
 • projekta vai IT risinājuma ekonomiskā ieguvuma potenciāls;
 • radītā risinājuma novitāte;
 • projekta vai IT risinājuma ilgtspēja;
 • balvai pieteiktajiem projektiem vai IT risinājumiem jābūt izstrādātiem un īstenotiem vismaz sešus mēnešus pirms konkursa izsludināšanas.
 1. Pieteikšanās konkursam

7.1. Pieteikšanās Eižena Āriņa balvai tiek izsludināta 2018. gada 23. augustā, izvietojot informāciju mājas lapā www.arinabalva.lv, Latvijas Zinātņu akadēmijas mājas lapā, AS “Exigen Services Latvia” mājas lapā, nodibinājuma “Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonds” mājas lapā, kā arī informējot nacionālos un reģionālos medijus.

7.2. Pretendentus balvai var pieteikt jebkura organizācija, struktūrvienība vai fiziska persona, kā arī kandidāts var pieteikties pats.

7.3. Piesakot pretendentu, nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu Eižena Āriņa balvas mājaslapā www.arinabalva.lv sniedzot šādu informāciju:

 • Informācija par pieteicēju (vārds, uzvārds, organizācija, tālrunis, e-pasts);
 • Informācija par pretendentu (vārds, uzvārds, organizācija, amats, tālrunis, e-pasts);
 • Īss pretendenta sasniegumu apraksts (līdz 1000 zīmēm);
 • Pretendenta darba mērķis, mērķauditorija un aktualitāte (līdz 1000 zīmēm);
 • Pretendenta nodrošinātie ieguvumi datorzinātnes jomai un plašākai sabiedrībai (līdz 1000 zīmēm).

7.4. Organizatoriem ir tiesības lūgt pieteicējam papildu informāciju par pieteikto pretendentu.

7.5. Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti no 2018. gada 23. augusta līdz 2018. gada 20. septembrim.

 1. Konkursa dalībnieku vērtēšana

8.1. Visus pieteiktos pretendentus un to darbus izvērtē ekspertu komisija, kura lemj par balvas piešķiršanu.

8.2. Pieteiktie pretendenti, kuri atbilst konkursa mērķim un nolikumam, tiek izvērtēti saskaņā ar 6. punktā minētajiem kritērijiem.

8.3. Sākot pretendentu izvērtēšanu, ekspertu komisija ievēl priekšsēdētāju, kurš organizē komisijas darbu.

8.4. Ekspertu komisiju veido:

 • 2 līdzšinējie Eižena Āriņa balvas ieguvēji;
 • 1 pārstāvis no Latvijas Zinātņu akadēmijas;
 • 1 pārstāvis no AS “Exigen Services Latvia”;
 • 1 pārstāvis no nodibinājuma “Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonds”.

6.5. Pēc darbu novērtējuma ekspertu komisija izveido protokolu.

6.6. Konkursa dalībnieku izvērtēšana norisinās no 2018. gada 14. septembra līdz 2018. gada 21. septembrim.

 1. Balvu piešķiršana un rezultātu paziņošana

9.1. Katrā konkursa kategorijā apbalvo vienu pretendentu, kura veikumu ekspertu komisija ir atzinusi par atbilstošāko nolikuma kritērijiem.

9.2. Balvā katrā konkursa kategorijā tiek pasniegta īpaša zelta medaļa, diploms un balva 2500,00 EUR (3204,04 EUR pirms nodokļu nomaksas) apmērā.

9.3. Konkursa rezultāti tiek paziņoti apbalvošanas pasākumā 2018. gada 18. oktobrī, kā arī balvas pasniegšanas dienā tiek izziņoti nacionālajiem un reģionālajiem medijiem.

 1. Citi noteikumi

10.1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas konkursa nolikumā un pagarināt konkursa darbu pieņemšanas vai rezultātu paziņošanas termiņu.

10.2. Pretendenti piekrīt, ka par pieteiktajiem darbiem var tikt veidotas publikācijas plašsaziņas līdzekļos, lai popularizētu Latvijas datorikas speciālistu sasniegumus plašākā sabiedrībā.

10.3. Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 1.daļas 10.punktu, balvai, kuras kopējā vērtība taksācijas gadā pārsniedz EUR 143, tiek piemērots IIN, kas tiek ieturēts no balvas saņēmēja.

10.4. Organizatoru lēmumi ir galīgi un nav apspriežami.